»  Română  »  English

Prima pagină  »  Anunț concurs Inspector Principal DSNDTP 30.09.20
Anunț concurs Inspector Principal - DSNDTP 30.09.20

APROB:

Vadim PAVALACHI, director-adjunct al

Agenției Navale a Republicii Moldova

30 septembrie 2020

 

A N U N Ț

Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante

din cadrul Direcției siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

a Agenției Navale a Republicii Moldova

 

      În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 599 din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale a Republicii Moldova şi ale Regulamentului intern cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante, Autoritatea administrativă „Agenţia Navală a Republicii Moldova” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante:

 

 1. Inspector principal (1 funcție vacantă)

în cadrul Direcției siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

 

Scopul general al funcţiei Inspector principal:

Asigurarea respectării cerințelor de siguranță a navigației în porturile Republicii Moldova prin executarea formalităților de intrare/ieșire în/din port, supravegherea siguranței navigației si respectării ordinii in Complexul portuar Giurgiulești și dirijarea circulației navelor în porturile RM.

 

Sarcinile de bază: 

 1. Executarea formalităților de intrare/ieșire în porturile RM a navelor ce arborează pavilionul RM și pavilioanele altor state. Supravegherea in regim continuu a siguranței navigației si respectării ordinii in Complexul portuar Giurgiulești.
 2. Dirijarea circulației navelor în porturile RM.
 3. Asigurarea interacțiunii cu serviciile costiere conexe în situații de rutină și exepționale.

Calificări profesionale:

 • Studii: superioare de licență, în domeniul transportului naval, tehnice, economice, juridice.
 • Experiența: cel puțin 2 de ani experiență profesională în domeniul transportului naval maritim sau fluvial sau domenii conexe;

 

Cunoştinţe:

 • Cunoștințe practice și teoretice despre nave și exploatarea acestora, obținute prin programe de pregătire profesională, precum și despre prevederile legislației naționale și convențiile internaționale din domeniu;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul transportului naval;
 • Cunoaşterea practicilor naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • Cunoașterea limbii de stat,cunoașterea limbii engleze nivel B1 minim;
 • Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj
 • Cunoştinţe de operare la calculator  Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Abilităţi:

 • De comunicare, de soluționare a problemelor operaționale în domeniul de competență, de lucru cu informaţia, de planificare, de organizare, de luare a deciziilor, de analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, de prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

 

Atitudini/comportamente:

 • respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133 cu privire la declararea averii şi intereselor personale;
 •  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

         

Bibliografie de specialitate:

 1. Legea pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599-XIV  din  30.09.1999;
 2. Legea RM nr.185 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 3. Legea RM nr.189 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978;
 4. Legea RM nr.186 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992;
 5. Legea RM nr.187 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 6. Legea RM nr.188 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969;
 7. Legea RM nr.190 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, şi la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995;
 8. Legea RM nr.191 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972;
 9. Legea RM nr.395 din 14.12.2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării;
 10. HG 76/2020 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de management pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM);
 11. HG nr.955 din 18.08.2006 cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code) şi a Rezoluţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ţinere a acestuia;
 12. Legea RM nr.31 din 23.02.2006 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.185 (revizuită) privind actele de identitate a personalului navigant;

 

 

Tip de angajare:

Pe perioadă nedeterminată

 

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs la adresa: 

mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 508.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da; Certificat medical:  Da; Cazier juridic:  Da; Copia carnetului de muncă:  Da; Alte documente necesare:

 • formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.maradmoldova.md / functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf click aici), completat şi semnat olograf;
 • copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • 2 foto 3 x 4;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • certificat medical sau declarația pe propria răspundere.

 

* Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicității lor, sau

** Documentele originale vor fi scanate și prezentate prin poșta electronică.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal* sau prin e-mail**: info@narm.md

Telefon de contact: 0(22) 731-396, mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 508.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 15.10.2020, ora 17.00 !!!

 


 

 

Prima pagină  »  Anunț concurs Inspector Principal DSNDTP 30.09.20


© 2022 Agenția Navală, Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
PAGINA ÎN SUS