»  Română  »  English

Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
Comunicat de presă privind activitatea Agenției Navale
Publicat la: 14.08.2020 16:06   

În contextul în care activitatea Agenției Navale a Republicii Moldova a fost adusă frecvent în discuția publică de către instituțiile de presă și actori politici, a constituit subiect de afirmații și speculații emise în baza unor informații incomplete și distorsionate și care nu reflectă situația de fapt, Agenția Navală a Republicii Moldova emite prezentul comunicat prin care speră să aducă o claritate la acest subiect.

Un scurt istoric al parcursului Republicii Moldova în domeniul transport naval ar permite înțelegerea situației actuale în ramură, și va reflecta realitatea cu care se confruntă țara noastră în acest domeniu.

Neavând ieșire directă la mare, Republica Moldova este clasată ca stat defavorizat, cu capacitate economică redusă, datorită lipsei conexiunilor directe cu alte țări, necesare pentru dezvoltarea relațiilor comerciale, fiind dependentă de statele vecine în aspectul tranzitului mărfurilor, ceea ce reprezintă un punct extrem de vulnerabil pentru economia țării. 

Construcția Complexului portuar Giurgiulești a fost primul pas în redresarea acestei situații, și a solicitat Republicii Moldova crearea unei instituții specializate, care să fie responsabilă pentru siguranța navigației în acvatoriul acestui complex portuar, îndeplinind obligațiile stipulate expres în convențiile internaționale din domeniu la care Republica Moldova este parte, și fără care activitatea în acest complex portuar ar fi imposibilă.

Situația economică a Republicii Moldova nu permitea la acel moment crearea unei astfel de instituții finanțate de la bugetul de stat, din cauza lipsei mijloacelor financiare necesare pentru menținerea acesteia și asigurarea exercitării funcțiilor de bază sus menționate, cea mai viabilă soluție în acest sens fiind crearea unei astfel de entități care va activa pe principiul autogestiunii, drept inspirație servind practica altor state, care asigură încasări în bugetul autorităților similare de la înregistrarea sub pavilionul său a navelor ce aparțin nerezidenților statului respectiv.

Analizând practica internațională în domeniu, și bazându-se pe prevederile Convenției Națiunilor Unite privind Dreptul Mării (UNCLOS) la care Republica Moldova este parte, s-a mers pe principiul unui registru deschis, similar cu cele ale statelor cu tradiții, inclusiv și din cadrul UE (Cipru, Malta, Slovacia). 

În conformitate cu prevederile convenției menționate, orice stat, indiferent dacă are sau nu ieșire directă la mare, se bucură de dreptul ca navele sub pavilionul său să navigheze în marea liberă, și să fie tratat în același mod ca și statele favorizate geografic din acest punct de vedere. Prevederile tratatelor internaționale reflectă limita competenței statului pavilionului în aspectele ce țin de exploatarea navelor în transportul maritim comercial, iar toate navele care sunt înregistrate în registrul de stat al navelor al Republicii Moldova sunt nave comerciale ce nu aparțin statului, fiind în proprietate privată.

Astfel, Convenția UNCLOS prevede că statul pavilion poartă răspundere pentru daunele cauzate statului riveran, în cazul în care aceste daune au fost produse de o navă militară a acestui stat, sau o navă ce se află în proprietatea statului, utilizată în scopuri necomerciale. Reieșind din cele menționate și prevederile tratatelor internaționale din domeniu, Republica Moldova este responsabilă de aspectele exploatării navelor comerciale sub pavilionul său, doar în chestiunile administrative, tehnice și sociale, care în consecințe vor asigura navigația în siguranță a navelor.

Referitor la declarațiile precum că navele înregistrate în Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova sunt reținute în toate porturile din cauza aflării Republicii Moldova în Lista Neagră, comunicăm următoarele.

Având în vedere că transportul naval este un segment cu grad sporit de risc, dar totodată vital pentru comerțul mondial, datorită costurilor reduse și capacității mari de transportare a volumelor semnificative de mărfuri în comerțul internațional, tendința mondială de reducere a navelor ce nu corespund prevederilor tratatelor internaționale din domeniul transportului naval, care în mare parte sunt de natură tehnică nu juridică, a determinat crearea unor memorandumuri regionale de înțelegere a controalelor statelor port, care, în virtutea sistemelor proprii de schimb de informații, norme și practici comune, pot să atingă mai ușor scopul principal a acestora, adică micșorarea numărului de nave substandard, ceea ar duce la creșterea nivelului de siguranță a navigației, ridicarea nivelului de protecție a vieții umane pe mare și prevenirea poluării.

Republica Moldova este membru observator al unuia dintre aceste memorandumuri regionale (Black Sea MoU) și depune toate eforturile pentru a obține în viitor statutul de membru cu drepturi depline.

Lista Neagră la care se face referință în numeroasele articole și știri, este atribuită Memorandumului de înțelegere a controlului statului port de la Paris (în continuare Paris MoU), care cuprinde statele UE, Federația Rusă și Canada. Afirmațiile apărute în mass-media, precum că aflarea Republicii Moldova în această listă duce la reținerea peste tot în lume a navelor sub pavilionul său sunt eronate și expuse în necunoștință de cauză.

Reținerea navei în port, sub egida unui memorandum menționat, se referă la abaterile acesteia de la prevederile convențiilor Organizației Internaționale Maritime (în continuare IMO), și nu au nici o tangență cu activitatea comercială a navelor, inclusiv cu reaua credință a operatorilor sau proprietarilor ei (contrabandă, trafic de migranți etc.).

Mai mult ca atât, Lista Neagră a Paris MoU nu este un instrument de pedeapsă sau constrângere a statelor pe plan mondial, ci reprezintă, pe lângă un indicator al performanței statului de pavilion, un criteriu statistic, care, în comun cu alte criterii cum ar fi performanța societății de clasificare, tipul navei, vârsta, data ultimei inspecții în cadrul memorandumului, se utilizează de Paris MoU la stabilirea priorităților la inspecția navelor ce intră într-unul dintre porturile memorandumului menționat și frecvența acestor inspecții, drept scop fiind depistarea deficiențelor/neconformităților față de exigențele tehnice ale convențiilor IMO și luarea măsurilor de înlăturarea acestora până la plecarea din port, sau dacă nu este posibil, cu trecerea în portul în care există posibilitatea remedierii deficiențelor depistate, stabilindu-se în acest caz cerințe obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească armatorul navei, pentru a ajunge în siguranță în portul de escală stabilit.

În desfășurarea acestui exercițiu, statul port în care au fost depistate neconformitățile navei, conlucrează cu statul pavilion în care este înregistrată nava respectivă, în cazul Republicii Moldova cu Agenția Navală. Deci, conlucrarea între autoritățile statului port și statul pavilion este prezentă în activitatea de zi cu zi a Agenției Navale a Republicii Moldova, cea din urmă fiind implicată activ în aspectele ce țin de asigurarea siguranței navigației și respectării de către nave a prevederilor Convențiilor IMO la care Republica Moldova este parte.

Deși legislația Republicii Moldova permite înregistrarea navelor ce aparțin persoanelor fizice și juridice din străinătate încă din anul 2003, prima apariție a Republicii Moldova în Lista Neagră a Memorandumului de Înțelegere a Controlului Statului port de la Paris, a avut loc în anul 2008. Au urmat ani în șir, în care statul nu a întreprins acțiunile de rigoare pentru redresarea acestei situații, și doar în anul 2015, autoritatea din domeniu (atunci I.P. „Căpitănia portului Giurgiulești”) a început să radieze din Registrul de Stat al Navelor, unitățile plutitoare, care nu aveau capacitatea de a se conforma prevederilor Convențiilor IMO.

La moment, cum a și fost relatat în răspunsul ANRM la interpelarea deputatului Parlamentului Republicii Moldova, dl. Radu Marian (se anexează), ieșirea din Lista Neagră a Paris MoU reprezintă un obiectiv major pentru Agenția Navală a Republicii Moldova, însă care poate fi obținut doar prin abordarea complexă a aspectelor ce țin de asigurarea navigației în siguranță, prin crearea bazei normative corespunzătoare, fortificarea capacităților instituționale ale instituțiilor responsabile și atragerea specialiștilor calificați, cu studii corespunzătoare și experiență în domeniu.

Aflarea Republicii Moldova în Lista Neagră a Paris MoU reflectă clar necesitatea ridicării nivelului de corespundere a navelor sub Pavilionul Republicii Moldova prevederilor Convențiilor IMO, dar însăși existența acestei Liste ajută statul pavilion, în cazul nostru Agenția Navală a Republicii Moldova, să monitorizeze permanent această corespundere, și să întreprindă măsuri preventive, bazate pe rapoartele de inspectare în porturile memorandumurilor, și acțiuni care inevitabil duc la micșorarea numărului de avarii. Considerăm important de a menționa, că memorandumurile regionale conlucrează activ cu statele pavilion și prezintă un suport considerabil pentru aplicarea la bordul navelor ce navighează sub pavilioanele acestora a rigorilor Convențiilor IMO.                     

Ce ține de starea tehnică/vârsta navelor sub Pavilionul Republicii Moldova, menționăm că în transport naval există o practică răspândită de renovare a corpului navei și a echipamentelor. Acest proces prevede efectuarea lucrărilor la corpul navei (osatura navei, învelișul bordajului etc.), precum și dotarea cu echipamentele necesare în conformitate cu prevederile convențiilor IMO. După efectuarea unor astfel de intervenții, nava indiferent de vârsta acesteia, se aduce în conformitate cu prevederile convențiilor IMO, deci se îmbunătățește starea de navigabilitate a acestora.

Astfel, referințele la vârsta medie a navelor sub Pavilionul Republicii Moldova nu reflectă neapărat starea tehnică necorespunzătoare a acestora. Mai mult ca atât, există o procedură stabilită de convențiile IMO, care reglementează periodicitatea examinării tehnice a navelor pe apă sau în doc uscat, îndeplinirea cărora se verifică de autoritatea statului portului și de Agenția Navală a Republicii Moldova în calitate de stat de pavilion. Complexul de acțiuni descris succint în acest alineat, permite micșorarea neconformităților prevederilor convențiilor IMO, și drept rezultat asigurarea navigației în siguranță.

La subiectul avariilor și/sau transportului ilicit în care au fost implicate nave sub Pavilionul Republicii Moldova, Agenția Navală a Republicii Moldova comunică următoarele.

Transportul naval, fiind un domeniu cu impact internațional, este utilizat inclusiv și de persoane de rea credință, indiferent de pavilion sub care navighează nava. Drept exemplu pot servi doar câteva cazuri notorii cu implicarea navelor sub diferite pavilioane performante și aflate în Lista albă a Paris Mou:

  • La bordul navei ESER, a fost depistată în februarie 2019 o cantitate de 9,5 tone de cocaină;
  • La bordul navei DIMITRIS C, a fost depistată în februarie 2018 o cantitate de 300 kg de cocaină;
  • La bordul navei MSC Gayane, a fost depistată în iunie 2019 cu o cantitate de 15,5 tone de cocaină.
  • Recent, la bordul navei CMA CGM JEAN GABRIEL, a fost depistată de autoritățile Germaniei 1,5 tone de cocaină.

Aceste nave, la momentul depistării stupefiantelor, se exploatau sub pavilioanele statelor cu tradiții în domeniu, unele chiar din UE, și operate de armatori de talie mondială. Mai mult, navele în speță se exploatează în continuare sub aceste pavilioane și de acești armatori. Acest fapt demonstrează cu prisosință că nu ar trebui să fie imputate statului de pavilion activitățile ilegale ale echipajului sau armatorului navei, or la înregistrarea acestora în Registrul de stat al navelor, acesta declară pe proprie răspundere că nu va practica astfel de activități, sub sancțiunea radierii navei din Registru.   

Afirmațiile referitoare la accidentele care au avut loc cu navele sub Pavilionul Republicii Moldova sunt și ele nefondate. De la începutul anului 2020 până în prezent, din numărul total de 1402 incidente/accidente care s-au produs pe plan mondial, 540 evenimente dintre ele au fost clasificate drept incidente/accidente serioase. De menționat că nave sub pavilionul Republicii Moldova nu se regăsesc în lista navelor implicate în incidentele menționate, în schimb fiind implicate nave sub diferite pavilioane, inclusiv din statele dezvoltate cu tradiții bogate în transportul maritim comercial.

Referitor la afirmațiile, că sub Pavilionul Republicii Moldova pot fi înregistrate navele care cad sub sancțiuni internaționale, sau implicate în activități ilegale, Agenția Navală a Republicii Moldova comunică.

Procesul de acordare a dreptului de navigație sub Pavilionul de Stat al Republicii Moldova este unul complex, cu supunerea navei, proprietarului și armatorului acesteia unei verificări minuțioase sub diferite aspecte. În primul rând, navele sunt verificate dacă nu cad sub incidența sancțiunilor internaționale (ONU, UE și SUA), și dacă au fost exploatate în zonele închise pentru navigație internațională, sau au intrat în porturile închise pentru navigația internațională din diferite considerente (război, embargou internațional, pretenții teritoriale etc).

Executarea acestui exercițiu presupune verificarea listelor navelor aflate sub sancțiuni, verificarea istoricului exploatării navei prin accesarea bazelor de date specializate în care este indicată poziționarea geografică a navei și porturile de escală, consultarea cu autoritățile statelor cu zone restricționate de navigație pentru stabilirea încălcării prevederilor legale ale statului costier etc. În cazul în care navei nu-i sunt aplicabile restricții internaționale, Agenția Navală a Republicii Moldova verifică prin intermediul bazelor de date specializate, accesul la care i-a fost oferit de partenerii occidentali, dacă compania proprietar/armator, conducerea sau beneficiarii acesteia sunt legați de acțiuni ilicite. În cazul în care nu se regăsesc în baza de date menționată, se verifică dacă persoana fizică sau juridică (inclusiv beneficiarii acestora) - proprietar/armator, cade sub incidența documentelor restrictive ONU, UE, SUA. În cazul în care nu se regăsesc, Agenția Navală a Republicii Moldova verifică istoricul navelor în memorandumurile de înțelegere a controlului statului port.

După verificările de rigoare, setul de documente este expediat colegilor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, și în cazul în care cei din urmă consideră în mod argumentat, că nu este oportună oferirea dreptului de navigație sub Pavilionul de Stat al Republicii Moldova, nava primește refuz. Având în vedere cele menționate, afirmațiile privind ușurința obținerii dreptului de navigație sub Pavilionul Republicii Moldova, precum și că Republica Moldova este un rai pentru contrabandiști și alți indivizi de rea credință, este cel puțin spus eronată, nefondată și lipsită de bunul simț.

De menționat că în marea lor parte, actele ilicite sunt comise de membrii echipajului navelor, fără ca armatorul/proprietarul să cunoască despre aceste ilegalități. Și aici Agenția Navală a Republicii Moldova activ contribuie la depistarea cazurilor de încălcare a legislației statelor riverane, inclusiv la investigarea și nimicirea filierelor de contrabandă și de grupări criminale, prin conlucrarea cu organele de forță din Republica Moldova și de peste hotare.

Conform prevederilor aceleiași Convenții cu privire la dreptul mării (UNCLOS) la care Republica Moldova este parte, nava antrenată în trecerea pașnică prin apele internaționale în vecinătatea unui stat riveran, poate fi verificată de autoritățile statului costier doar după obținerea permisiunii din partea autorității specializate în domeniul transportului naval al statului de pavilion, în cazul Republicii Moldova este necesar acceptul Agenției Navale. Majoritatea cazurilor de depistare a acțiunilor ilicite care au avut loc la bordul navelor sub pavilionul Republicii Moldova, au fost realizate inclusiv datorită colaborării Agenției Navale a Republicii Moldova cu organele de forță internaționale sau a statelor riverane, manifestată prin oferirea operativă a informațiilor necesare și a accesului la bord în apele internaționale etc.

Sub acest aspect, declarațiile privind facilitarea actelor ilicite de către autoritățile din domeniu transportului naval al Republicii Moldova sunt cel puțin lipsite de logică, și dovedesc lipsa cunoștințelor în domeniu a persoanelor ce fac asemenea declarații.

Referitor la înregistrarea navei Vladivostok 2000, Agenția Navală a Republicii Moldova comunică.

Nava menționată a fost înregistrată în conformitate cu prevederile actelor normative naționale și internaționale, fără încălcarea prevederilor acestora, și a trecut procedura de verificare menționată mai sus. Afirmația că aceasta se afla la momentul înregistrării sub sancțiuni internaționale este falsă.

Nava VLADIVOSTOK 2000 (nava de tip fabrică de procesare a peștelui), în anul 2014 (anterior înregistrării acesteia în Registrul de Stat an navelor), a fost implicată în procesarea peștelui prins ilegal de către alte nave în apele teritoriale ale statului Peru, figurând în Lista navelor implicate în activități de pescuit INN a Organizației Regionale pentru Gestionarea Pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO).

În urma detenției navei, armatorul – persoană juridică a falimentat, nava fiind vândută la licitație la 16 aprilie 2018, fapt ce a dus la stingerea datoriilor, inclusiv față de autoritățile din Peru. Noul proprietar al navei, DVS-R PTE. LTD., persoană juridică înregistrată în Singapore, a achiziționat nava în baza deciziei Curții de faliment a Statelor Unite pentru Districtul Sudic din New York (United States Banruptcy Court Sothern District of New York), care a și ridicat responsabilitatea noului proprietar față de activitățile ilegale ale vechiului proprietar.

Nava menționată a fost înregistrată cu statut de conservare și reparare (laid-up) pe perioada septembrie 2018 - februarie 2019, în portul DALIAN din CHINA, port în care a și staționat pe toată această perioadă, pentru reparații. Pe toată perioada înregistrării, nava și armatorul navei nu au fost implicați în careva activități ilegale sub pavilionul Republicii Moldova, nava nu a navigat, nu a deținut documente convenționale conform convențiilor IMO ce i-ar fi permis dreptul de navigare, iar la data de 18 februarie 2019, nava a fost radiată din Registrul de Stat al Navelor, în baza cererii armatorului navei, pentru a fi ulterior înregistrată în Federația Rusă, și se exploatează la moment fără aplicarea unor restricții internaționale.

Referitor la tarifele pentru înregistrarea navelor, Agenția Navală a Republicii Moldova menționează următoarele.

Este adevărat faptul că tarifele pentru serviciile de înregistrare sunt mai mici în comparație cu alte state cu pavilion deschis, și necesită o revizuire din motivul că acestea au fost stabilite în anul 2006, și nu au fost ajustate la cerințele actuale. Totodată, subliniem că procesul de exploatare a navei sub Pavilionul Republicii Moldova nu presupune doar o achitare unică pentru înregistrare, dar implică și costuri pentru servicii conexe prestate de Agenția Navală a Republicii Moldova, cum ar fi confirmarea brevetelor echipajului navelor, eliberarea certificatelor, extraselor etc, care în totalitate depășește sumele ce se vehiculează în sursele mass-media. Totodată, pe lângă serviciile aferente menționate mai sus, armatorul este obligat să achite confirmarea anuală a înregistrării navei în Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova, taxă care este în mod general doar cu aproximativ 10% mai mică în comparație cu taxa de înregistrare inițială. Este necesar de menționat că veniturile asigurate bugetului de stat de la înregistrarea navelor, din momentul demarării acestei proceduri, au constituit aproximativ 5 mln. lei anual, de la nerezidenții a Republicii Moldova.

Agenția Navală a Republicii Moldova salută  pe această cale intenția de majorare a tarifelor pentru înregistrarea navelor, care însă trebuie să se bazeze pe o analiză a evoluției acestora pe plan mondial, să fie calculate în baza unei metodologii speciale, aprobată în conformitate cu prevederile legislației naționale.

În privința numărului navelor aflate sub Pavilionul Republicii Moldova, și afirmațiilor precum că Republica Moldova ar fi o mare putere maritimă, Agenția Navală a Republicii Moldova comunică.

Din totalul de 300 nave sub Pavilionul Republicii Moldova, doar 114 sunt maritime, de diferite tipuri. Restul navelor sunt de navigație interioară (fluviale), care se exploatează pe căile navigabile interne de importanță internațională (Nistru, Prut, Dunărea, Nipru, etc. Afirmațiile precum că România, cu litoralul maritim de sute de kilometri, dispune doar de 10 nave la fel nu corespunde realității. La momentul actual, sub Pavilionul României se exploatează în jur de 100 nave maritime specializate. Ce ține de navele de navigație internă, România are cea mai mare flotă de pe fluviul Dunăre, care constituie în jur de 1500 de nave, ceea ce denotă încă o dată faptul că aceste afirmații sunt făcute în totală necunoștință de cauză.    

Referitor la organizațiile recunoscute/societățile de clasificare împuternicite să examineze conformitatea navelor prevederilor convențiilor IMO, Agenția Navală a Republicii Moldova menționează.        

La data de 03.01.2020 a fost aprobată Hotărârea Guvernului Nr. HG2/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor de circulație maritimă și mixtă, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime și abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1608/2003 cu privire la recunoașterea societăților internaționale de clasificare a navelor, care a intrat în vigoare la data de 03.07.2020. Această Hotărâre prevede cerințele minime pe care o societate de clasificare este obligată să le întrunească, pentru a fi recunoscută de către Guvernul Republicii Moldova, precum și obligația ANRM de auditare periodică a societăților de clasificare și contractarea acestora. Acest act normativ a fost elaborat de experții UE în cadrul proiectului de asistență tehnică „Suport pentru reforma sectorului transporturilor în Republica Moldova”, în comun cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii și cei ai Agenției Navale, în baza unei analize ample și în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale și legislației UE, fiind un act de transpunere, prevăzut de Acordul de Asociere UE - RM.

De asemenea, simpla recunoaștere din oficiu a societăților de clasificare și organizațiilor recunoscute agreate de Uniunea Europeană, poziție cu care, de altfel, ANRM este de acord, nu garantează implicit colaborarea cu acestea, având în vedere că, pe lângă recunoașterea din partea Guvernului Republicii Moldova, activitatea acestor entități se oficializează printr-un acord semnat cu ANRM, iar orice acord ține de voința ambelor părți, prin urmare, mecanismul instituit prin HG 2/2020 oferă posibilitatea recunoașterii și a altor entități de acest gen, cu condiția că acestea fac dovada unei performanțe bune.

În încheierea acestui comunicat, ținem să precizăm că ne bucură interesul publicului manifestat față de domeniul transportului naval și față de activitatea ANRM, atâta timp cât acest interes este bine intenționat și orientat spre îmbunătățirea situației în domeniu. Totodată, anunțăm că suntem deschiși pentru propuneri și colaborări care converg cu scopul ANRM și cu politicile statului în domeniu, în vederea asigurării siguranței navigației, prevenirii poluării și îmbunătățirii performanței pavilionului și, implicit, a imaginii Republicii Moldova.

 

Documente ataşate
parlam_radu_marian_scr__326_1155668.pdf
pdf, 1 MB

Accesări: 1057

Altele din Noutăţi şi evenimente
Publicat la: 09.10.2020 09:51   
Accesări: 408
Agenția Navală a Republicii Moldova informează despre faptul că se aliniază eforturilor depuse de pavilioanele lumii, îndreptate spre reducerea riscurilor la înregistrarea navelor, solicitând și fiindu-i acceptată aderarea la Memorandumul RISC (Registry Information Sharing Compact). Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.09.2020 15:55   
Accesări: 336
Hereby, NARM updates the information regarding the restriction of entry into the Giurgiulesti Passenger and Goods Port. Giurgiulesti Passenger and Goods Port allow the entry of inland and maritime vessels with the maximum draft load of 2.20 m Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.09.2020 15:54   
Accesări: 334
Prin prezenta ANRM actualizează informația referitoare la restricționarea intrărilor in Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulesti. În Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulesti se permite intrarea navelor de navigație interioară si maritime cu pescajul maxim la încărcare de 2.20 m Citeşte mai mult...
Publicat la: 05.08.2020 12:56   
Accesări: 1591
Cu privire la informația apărută în sursele de mass-media referitoare la deflagrația din portul Beirut, Agenția Navală a Republicii Moldova comunică următoarele. Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.07.2020 08:24   
Accesări: 520
Prin prezenta ANRM actualizează informația referitoare la restricționarea intrărilor in Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulesti. În Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulesti se permite intrarea navelor de navigație interioară si maritime cu pescajul maxim la încărcare de 3.60 m Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.07.2020 08:23   
Accesări: 420
Hereby, NARM updates the information regarding the restriction of entry into the Giurgiulesti Passenger and Goods Port. Giurgiulesti Passenger and Goods Port allow the entry of inland and maritime vessels with the maximum draft load of 3.60 m Citeşte mai mult...
Publicat la: 22.07.2020 08:02   
Accesări: 360
Hereby, NARM updates the information regarding the restriction of entry into the Giurgiulesti Passenger and Goods Port. Giurgiulesti Passenger and Goods Port allow the entry of inland and maritime vessels with the maximum draft load of 3.87 m Citeşte mai mult...
Publicat la: 22.07.2020 08:01   
Accesări: 409
Prin prezenta ANRM actualizează informația referitoare la restricționarea intrărilor in Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulesti. În Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulesti se permite intrarea navelor de navigație interioară si maritime cu pescajul maxim la încărcare de 3.87 m Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2020 17:26   
Accesări: 413
Hereby, NARM updates the information regarding the restriction of entry into the Giurgiulesti Passenger and Goods Port. Giurgiulesti Passenger and Goods Port allow the entry of inland and maritime vessels with the maximum draft load of 5,32 m Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2020 17:25   
Accesări: 410
Prin prezenta ANRM actualizează informația referitoare la restricționarea intrărilor in Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulesti. În Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulesti se permite intrarea navelor de navigație interioară si maritime cu pescajul maxim la încărcare de 5,32 m Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.07.2020 10:07   
Accesări: 352
Prin prezenta ANRM actualizează informația referitoare la restricționarea intrărilor in Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulesti. În Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulesti se permite intrarea navelor de navigație interioară si maritime cu pescajul maxim la încărcare de 5,82 m cu tendință de creștere Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.07.2020 10:05   
Accesări: 290
Hereby, NARM updates the information regarding the restriction of entry into the Giurgiulesti Passenger and Goods Port. Giurgiulesti Passenger and Goods Port allow the entry of inland and maritime vessels with the maximum draft load of 5,82 m with a tendency to increase. Citeşte mai mult...
Publicat la: 29.06.2020 12:27   
Accesări: 330
Prin prezenta ANRM actualizează informația referitoare la restricționarea intrărilor in Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulesti. În Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulesti se permite intrarea navelor de navigație interioară si maritime cu pescajul maxim la încărcare de 5,50 m cu tendință de creștere. Citeşte mai mult...
Publicat la: 29.06.2020 12:21   
Accesări: 330
Hereby, NARM updates the information regarding the restriction of entry into the Giurgiulesti Passenger and Goods Port. Giurgiulesti Passenger and Goods Port allow the entry of inland and maritime vessels with the maximum draft load of 5,50 m with a tendency to increase. Citeşte mai mult...
Publicat la: 25.06.2020 11:44   
Accesări: 347
Hereby, NARM updates the information regarding the restriction of entry into the Giurgiulesti Passenger and Goods Port. Giurgiulesti Passenger and Goods Port allow the entry of inland and maritime vessels with the maximum draft load of 5,00 m with a tendency to increase. Citeşte mai mult...

1 - 15 din 74
Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente


© 2022 Agenția Navală, Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
PAGINA ÎN SUS